celebrate-chemistryKemija je naravoslovni predmet v osnovni in srednji šoli in spada v splošni del izobraževalnega programa. Proučuje snovi in njihove fizikalne in kemijske lastnosti, kot so sinteza (njihov nastanek) in njihova pretvorba  v druge snovi. Temelji na eksperimentih, ki potrjujejo teoretični del kemijskih vsebin, kot so varno eksperimentalno delo, atom in njegova zgradba, kemijske vezi , simbolni zapis snovi, energija pri kemijski reakciji, sestava raztopin, hitrost kemijskih reakcij, kemijsko ravnotežje, elektroliti (kisline, baze in soli), elektrokemija (redoks reakcije, redoks vrsta, galvanski člen in elektroliza), poznavanje sestave periodnega sistema, ogljikovodiki, organski halogenidi, organske kisikove in dušikove spojine, lipidi, beljakovine, ogljikovi hidrati in polimeri.

Na fakultetni ravni je kemija razdeljena na specifična področja, kot so splošna in anorganska kemija, organska, analizna in fizikalna kemija ter biokemija.

Inštrukcije kemije so potrebne takrat, kadar učenec ali dijak ne razume snovi na ravni atomov in molekul oziroma ima težave z abstrakcijo, računanjem, zapisom kemijskih enačb na osnovi poteka kemijskih reakcij.  Običajno je to takrat, kadar je pri pouku več ur zaporedoma odsoten.

chemistry-glasswareLahko pa učenec ali dijak na osnovi inštrukcij svoje znanje ozavesti in dobi povratno informacijo o usvojeni snovi.  Inštrukcije so lahko namenjene tudi maturantom, ki so si kot izbirni maturitetni predmet izbrali kemijo, bodisi dalj časa trajajočim pripravam bodisi hitremu pregledu predpisane maturitetne vsebine.

Prav tako se na inštrukcije kemije obrnejo učenci ali dijaki, ki se pripravljajo na tekmovanje iz kemije (šolsko in državno).

Na fakultetni ravni so inštrukcije običajno potrebne takrat, kadar je skromno predznanje iz srednje šole ali primanjkljaj samo na kakšnem izmed poglavij kemijskih vsebin (npr. zgradba trdne snovi, podajanje sestave raztopin,  kemijsko računanje oziroma stehiometrija, izračun pH močnih in šibkih elektrolitov,  kemijski mehanizmi organskih reakcij, ipd.).

Na inštrukcijah se eksperimenti ne izvajajo.

Osnovnošolske in srednješolske inštrukcije potekajo običajno v parih. Individualne inštrukcije priporočam takrat, kadar je potrebna specifična in poglobljena razlaga snovi z reševanjem zahtevnejših primerov nalog.

Oglejte si še ostale predmete: