Angleščina

Angleščina danes zagotovo predstavlja jezik, ki ga mora obvladati prav vsak. Gre namreč za jezik, ki se ga kot mednarodni sporazumevalni jezik uporablja praktično povsod – pri komunikaciji z ljudmi s celega sveta, tujimi podjetji in poslovnimi partnerji, uporablja pa se tudi v znanosti, umetnosti, industriji in na različnih drugih področjih.

Jezik, ki se ga uči največ ljudi

Angleščina velja za tuji jezik, ki se ga trenutno tako v šolah kot na različnih tečajih uči največ ljudi – pa naj si gre za otroke ali odrasle. Zaradi tega so tako pri nas kot po svetu tečaji ter inštrukcije angleščine zelo iskani, saj se vedno več ljudi zaveda, za kako pomemben jezik gre in kako pomembno je, da ga čim bolj obvladajo.

Najpomembnejši zahodnogermanski jezik

Angleščina spada med indoevropske jezike Gre za enega od zahodnogermanskih jezikov, ki se je iz pragermanščine oblikoval v zgodnjem srednjem veku na prostoru današnje Anglije. Med zahodnogermanske jezike sicer spadajo tudi nemščina, nizozemščina, frizijščina, jidiš in afrikanščina, ki jo govorijo v Južni Afriki in delu Namibije.

Govori ga več kot tisoč milijonov ljudi

Angleščina se govori v številnih državah po vsem svetu, pa naj si gre za Združene države Amerike, Anglijo oziroma Združeno kraljestvo, Avstralijo in Novo Zelandijo ali manjše države, kot so Bahami, Barbados, Gibraltar, Jamajka, Trinidad in Tobago in druge. Prav tako pa angleščina velja za uradni jezik tudi v nekaterih afriških državah, Indiji, na Filipinih, na Malti, v Hong Kongu, na Fidžiju, Papui Novi Gvineju, Pakistanu in še kje, kjer prebivalci sicer za vsakdanjo sporazumevanje uporabljajo druge jezike.

Angleščina v slovenskih osnovnih šolah

Za kar 97 % slovenskih učencev v osnovni šoli kot prvi tuji jezik velja prav angleščina. Kot obvezni predmet se v osnovnih šolah poučuje od 2. do 9. razreda, v 1. razredu pa jo od leta 2015/16 lahko učenci izberejo kot eno od neobveznih izbirnih vsebin. To pomeni, da angleščina sicer ni obvezna, vendar pa se zanjo odloči večina (več kot 85 %) slovenskih prvošolcev.

Angleščina v slovenskih srednjih šolah in gimnazijah

Angleščina velja tudi za obvezni predmet v gimnazijah in srednjih šolah, z izjemno nižjih poklicnih šol, pri čemer veliko gimnazijcem in srednješolcem pomagajo tudi inštrukcije angleščine, saj je raven znanja tujega jezika, ki jo od njih zahteva slovenski šolski sistem, vedno višja.

Učni načrt namreč predvideva, da bo pouk angleščine poskrbel za celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno komunikacijo, kar vključuje:

 • vsebinsko in okoliščinam ustrezno govorno in pisno sporočanje,
 • poznavanje pravil za ustrezno tvorjenje besedil v tujem jeziku,
 • zmožnost ustreznega razumevanja in interpretacije besedil v tujem jeziku,
 • zmožnost vključevanja v vsakdanje življenje in kulturo govorcev angleškega jezika,
 • razvijanje sporazumevalne kulture in razumevanja večkulturnosti,
 • dobro poznavanje jezikovnega sistema (leksika, oblikoslovje, skladnja, semantika, glasoslovje, pravopis, pravorečje),
 • poznavanje družbeno-kulturnih in medkulturnih okoliščin jezikovne rabe, norm in navad.

inštrukcije angleščine

Inštrukcije angleščine za osnovno šolo

Ker angleščina v sodobnem svetu postaja tako zelo pomembna, je njenemu učenju tudi v slovenskem šolskem sistemu posvečeno kar nekaj pozornosti. Učenci se z njo prvič večinoma srečajo že v prvem ali najkasneje v drugem razredu, ko angleščina postane obvezni predmet. Na začetku oziroma v prvih razredih osnovne šole učenje prvega tujega jezika vključuje veliko pesmic, risank in drugih učencem zanimivih vsebin, s katerimi se seznanijo s tujim jezikom in se naučijo slušnega razumevanja.

Hkrati pa se že v prvih treh razredih osnovne šole učenci učijo tudi govornega sporočanja v kratkih stavkih in razumevanja enostavnih ter jasno strukturiranih besedil. Na tak način pridobijo pomembne osnove, ki se jih v nadaljnjih letih šolanja nato postopoma nadgrajuje z vedno več novega znanja.

Že v četrtem razredu angleščina postane nekoliko bolj zahtevna, saj so učni cilji postavljeni nekoliko višje. Učenci takrat že znajo brati in pisati, zaradi česar se lahko učijo tudi branja enostavnih angleških besedil in njihovega tvorjenja.

Še bolj zahtevno pa učenje prvega tujega jezika postane v zadnjem triletju osnovne šole, ko zaradi vedno višjih zahtev in pričakovanj učiteljev marsikdo od učencev že potrebuje inštrukcije angleščine. Zanje se je vsekakor pametno odločiti, četudi ocene niso zares slabe, a:

 • za učenca pouk poteka prehitro, zato ne sledi vsej novi snovi,
 • ima učenec težave z razumevanjem slovnice ali njeno uporabo pri tvorjenju stavkov,
 • učencu težave povzročajo časi,
 • ima učenec težave z izgovorjavo,
 • učenec ne zmore tvoriti enostavnih stavkov ali besedil v tujem jeziku,
 • učenec pri uporabi tujega jezika ni suveren in ima občutek, da ga ne obvlada dovolj.

Naložba v znanje

Inštrukcije angleščine v osnovni šoli zagotovo predstavljajo zelo dobro popotnico za srednjo šolo oziroma gimnazijo, kjer bodo zahteve pri pouku še višje. Prav zato so na voljo tako za drugo triado kot za zadnjo triado devetletke. Če otrok namreč nima utrjenih osnov, bo učenje tujega jezika v srednji šoli težko ustrezno nadgradil, kar pa ni pomembno le zaradi ocen in učnega uspeha, ampak tudi zaradi čim boljšega obvladovanja angleškega jezika v vsakdanjih situacijah, v službi, na potovanjih in drugje.

Inštrukcije angleščine za osnovno šolo učencu lahko pomagajo, da z njo tudi v nadaljnjem šolanju in kasneje v življenju ter na poklicni poti ne bo imel nobenih težav. Hkrati pa je dobro poznavanje enega tujega jezika in zmožnost izražanja v njem temelj tudi za učenje drugih tujih jezikov, saj je dokazano, da se nekdo, ki obvlada vsaj en tuj jezik, tudi drugih tujih jezikov veliko lažje nauči. Tudi s tega vidika so inštrukcije angleščine pametna naložba – naložba v znanje.

učenje angleščine

Inštrukcije angleščine za srednje šole

Kot že rečeno, angleščina predstavlja obvezni predmet tudi v praktično vseh srednjih šolah v Sloveniji. Cilj srednješolskega učenja angleščine je nadgradnja znanja, ki so ga učenci usvojili v osnovni šoli, zato zahteve postanejo nekoliko višje, učno snov pa se pri pouku obravnava hitreje in hkrati bolj poglobljeno kot v osnovni šoli, kar lahko za marsikaterega učenca predstavlja velik zalogaj. Če ima učenec učne težave ali težko dosega minimalne standarde znanja pri tem predmetu, se čim prej splača poiskati dobrega inštruktorja, ki bo poskrbel za:

 • večjo motivacijo za učenje tujega jezika, saj znajo snov razložiti na zanimiv in privlačen način,
 • ponavljanje osnov, ki predstavljajo temelj dobrega obvladovanja tujega jezika, ter krpanje morebitnih lukenj v znanju,
 • za izboljšanje znanja tujega jezika,
 • za premagovanje učnih težav pri tem predmetu,
 • za lažje sporazumevanje v tujem jeziku, kar ni pomembno le v šoli, ampak tudi sicer v poklicnem in zasebnem življenju.

Znanje angleščine je zelo pomembno

Za inštrukcije angleščine se zaradi tega v srednji šoli vsekakor splača odločiti. Z njimi se lahko dijaki uspešno izognejo ne le učnim težavam ali slabim ocenam, ampak tudi popravljanju NMS-jev, popravnim izpitom in ponavljanju letnika, zato je zelo pomembno, da se zanje dijak odloči takoj, ko nastopijo težave. Tako bo imel dovolj časa, da v miru in v njemu primernem tempu usvoji učno snov ter izboljša svoje znanje angleškega jezika.

Inštrukcije angleščine za gimnazijo

Za inštrukcije angleščine za gimnazije se pogosto odločijo ne le tisti gimnazijci, ki imajo pri tem predmetu težave, ampak tudi tisti, ki si pri njem želijo višjih ocen oziroma boljšega znanja. Zavedajo se namreč, kako pomembno je znanje tujega jezika pri iskanju zaposlitve in nasploh v življenju, prav tako pa je čim boljše znanje tujega jezika pomembno tudi pri maturi. Na maturi je na namreč na voljo tudi angleščina na višji ravni, za katero se odloča vedno več gimnazijcev.

Inštrukcije angleščine za maturo

Za inštrukcije angleščine pa se splača odločiti tudi pred maturo. Čeprav se dijaki in gimnazijci na maturo pripravljajo tudi v šoli, pa jim lahko inštrukcije dodatno pomagajo pri tem. Pri tem se lahko odločijo tako za inštrukcije angleščine za poklicno maturo, ki so prilagojene dijakom srednjih šol, ali inštrukcije angleščine za splošno maturo na gimnazijah, kjer morajo dijaki dosegati zahtevne standarde znanja, še posebej, če se odločijo za opravljanje mature iz angleškega jezika na višji ravni.

Inštrukcije angleščine za maturo potekajo v manjših skupinah in so namenjene:

 • ponavljanju in utrjevanju znanja ter slovnice,
 • boljšemu bralnemu in slušnemu razumevanju,
 • učenju tehnik pisanja esejev, spisov in pisem,
 • boljšemu govornemu izražanju,
 • reševanju nalog, ki se lahko pojavijo na maturi, in maturitetnih pol iz mature v preteklih letih,
 • čim boljšim pripravam na maturo in doseganju čim večjega števila točk na njej.

Za koga so primerne inštrukcije angleščine?

Inštrukcije angleščine za osnovne in srednje šole ter gimnazije sledijo vsebinam iz učnega načrta, zato vključuje tako poznavanje in rabo jezika kot utrjevanje slovničnih struktur, pa tudi bralno, slušno, pisno ter govorno razumevanje in sporočanje. Inštrukcije angleščine so tako namenjene vsem učencem, dijakom in gimnazijcem, ki bi radi izboljšali svoje znanje angleškega jezika ter se bolje pripravili na:

 • na pisna in ustna preverjanja znanja,
 • na popravljanje negativnih ocen oziroma NMS-jev,
 • na popravne izpite,
 • maturo ali poklicno maturo.

V resnici pa inštrukcije angleščine niso namenjene le izboljšanju šolskega oziroma učnega uspeha, temveč predvsem temu, da učenec tudi po končanem šolanju z angleščino ne bo imel težav. Angleščina je namreč svetovni jezik, katerega znanje je v današnjih časih praktično nujno.

Oglejte si še druge jezike: