51042V inštrukcijah tega predmeta vam nudimo poučevanje vseh osnovnih ekonometričnih metod, ki se poučujejo na dodiplomski (oz 1. in 2. bolonjski) ravni na ekonomskih fakultetah: osnovni statistični pojmi, statistične porazdelitve, preverjanje hipotez, o korelaciji in regresiji, metoda najmanjših kvadratov, linearna in multipla linearna regresija, multikolinearnost, heteroskedastičnost, avtokorelacija, slamnate spremenljivke, osnove časovnih vrst. Po želji poučujemo tudi zahtevnejše ekonometrične metode, kot so: multivariantna analiza (faktorska analiza, razvrščanje v skupine, metoda glavnih komponent, diskriminantna analiza), logistična regresija, analiza preživetja, različne druge oblike regresijske analize: generalizirana metoda najmanjših kvadratov, instrumentalne spremenljivke, metoda najmanjšega verjetja, GMM, nelinearni modeli, simultane enačbe, metode analize panelnih podatkov (fixed effects, random effects, Hausmanov test, dinamični panelni modeli) in časovnih vrst (običajni ARMA modeli, ARIMA, VAR, SVAR, VECM, ARCH in GARCH, testi enotskega korena, ADF test, kointegracija), polparametrični in neparametrični testi in regresije, Bayesovski modeli, kvantilna regresija, bootstrap in druge simulacijske metode.

Inštrukcije predlagamo takrat, ko ste pred preizkusom znanja (kolokvijem, izpitom) na svoji fakulteti ali ko se srečujete z ekonometričnimi problemi pri pisanju svojih seminarskih, diplomskih ali magistrskih nalog. Za celovito obravnavo predmeta predlagamo pričetek inštrukcij vsaj dva do tri tedne pred izpitom.

Inštrukcije ekonometrije potekajo v seriji srečanj, ki praviloma trajajo po dve šolski uri. Inštruktor vam bo razložil snov, nakar boste skupaj z njim reševali naloge in primere izpitov. Zaželeno je, da na inštrukcije prinesete čim več relevantnega gradiva pri izpitu oz. seminarski/diplomski/magistrski nalogi, saj se predmeti po fakultetah precej razlikujejo med seboj, na tak način lahko delo poteka lažje in bolj učinkovito. Zaželeno je tudi, če prinesete na uro tudi kalkulator in zvezek.

Inštrukcije ekonometrije so pomembne, da na njih predelate snov, ki je morda na predavanjih niste razumeli ali ste jo iz kakršnih koli razlogov izpustili; da predelate in rešite naloge, ki vam morda povzročajo težave; da utrdite snov pred izpitom oz. kolokvijem; da rešite ekonometrične probleme, pri katerih se morda ustavlja delo na vaši zaključni nalogi.