Fizika

Fizika je naravoslovna veda, ki preučuje snovi in naravne pojave. Ukvarja se s preučevanjem tako najmanjših delcev kot celega vesolja in nam pomaga bolje razumeti naravo in vse procese, ki se odvijajo v njej. Gre torej za pomembno disciplino, ki predstavlja temelj naravoslovja. Osnove fizike se tako učenci začnejo učiti že v osnovni šoli ter nato tudi v srednji šoli ali gimnaziji oziroma tudi kasneje, če si izberejo študij, pri katerem fizika predstavlja enega od predmetov.

Znanje fizike pa ni pomembno le zaradi šolskega uspeha in ocen, ampak predvsem zaradi tega, da lahko bolje razumemo svet okrog nas. Poleg tega pa je fizika tudi zelo zanimiva veda, kar marsikateri učitelj ali profesor fizike zna tudi pokazati svojim učencem in dijakom ter tako vzbuditi njihovo zanimanje in motivacijo za učenje. To pa zelo dobro obvladajo tudi inštruktorji, ki poučujejo inštrukcije fizike in s katerimi si tako osnovnošolci kot srednješolci in študenti pomagajo pri razumevanju fizikalnih pojavov in zakonov oziroma učne snovi pri tem predmetu.

Zgodovina fizike in njen razvoj

Človeštvo se je že od nekdaj ukvarjajo z vprašanji o naravnih pojavih. Že najstarejše civilizacije v času več kot 3000 let pr. n. št. so preučevale zvezde, gibanje nebesnih teles in vesolje. Starogrški filozof Tales je bil eden prvih, ki je trdil, da naravnih pojavov ne povzročajo višje sile in bogovi, ampak imajo ti naravne vzroke, kar še danes preučuje fizika. To ime je sicer dobila šele nekje v 17. stoletju, pred tem pa je skupaj z drugimi vedami, kot so kemija, matematika itd., predstavlja del naravoslovja. Danes velja za eno od temeljnih sodobnih znanstvenih disciplin, ki je pomembna za številna področja, predvsem pa za razvoj tehnologije.

Klasična fizika in njena najpomembnejša dognanja

Katera so najpomembnejša fizikalna dognanja, ki so spremenila način dojemanja sveta in narave? Kateri so bili najpomembnejši fiziki do 20. stoletja in kakšna so bila njihova odkritja, ki jih uporabljamo še danes in o katerih se učenci učijo tudi v šoli? Za razvoj klasične fizike, kot jo poznamo danes, so pomembni predvsem:

 • Nikolaj Kopernik (1473-1543) in njegovo dognanje, da Zemlja kroži okrog Sonca in ne obratno, kot so verjeli do tedaj,
 • Johannes Kepler (1571-1630) in njegovi zakoni o gibanju planetov okrog sonca, t. i. Keplerjevi zakoni,
 • Galileo Galilei (1564-1642), ki je preko opazovanja vesolja s teleskopom prišel do razločnih dognanj o Luni, Jupitru, Veneri itd. ter imel zaradi trditev, da se Zemlja giblje okrog Sonca tudi težave z inkvizicijo,
 • Isaac Newton (1643-1727) in njegovi zakoni o gibanju ter gravitaciji, t. i. Newtonovi zakoni,
 • James Clerk Maxwell (1831-1879), ki je ugotovil, da je svetloba elektromagnetno valovanje, pomembna pa so tudi njegova druga dognanja o elektrodinamiki, t. i. Maxwellowi zakoni.

fizika je jezik vesolja

Moderna fizika 20. stoletja

Za utemeljitelja moderne fizike veljata Max Planck s teorijo kvantne teorije in Albert Einstein s teorijo relativnosti. Iz Einsteinove teorije relativnosti izhajajo različna dognanja, kot so:

 • da fizikalni zakoni oziroma zakoni narave veljajo za vse opazovalce enako,
 • da je hitrost svetlobe konstantna in da se nič ne more gibati hitreje kot svetloba.
 • da dve osebi, ki se enakomerno gibata drug glede na drugega, ne moreta ugotoviti, kdo miruje in kdo se giblje.

kip alberta einsteina

Fizika v šoli

Fizika predstavlja tudi enega od šolskih predmetov od osnovne šole dalje. Kaj vse se morajo učenci naučiti o fizikalnih principih ter katere fizikalne pojme in zakone morajo poznati? Kaj vse morajo razumeti in znati izračunati pri tem predmetu? Kakšen je učni načrt in kako se znanje nagrajuje skozi vsa leta šolanja?

Fizika v osnovni šoli

Že v osnovni šoli se učenci srečajo z različnimi fizikalnimi pojmi ter spoznavajo osnovne fizikalne principe. V prvi triadi se o tem učijo v okviru spoznavanja okolja, v drugi triadi v okviru naravoslovja in tehnike, v zadnjih razredih osnovne šole pa imajo na urniku prav predmet fizika, pri katerem nadgrajujejo znanje, ki so ga pridobili v nižjih razredih.

V učnem načrtu je predvidenih 70 ur fizike v 8. razredu in 64 ur fizike v 9. razredu osnovne šole. V osnovni šoli je poudarek predvsem na fizikalnih pojavih, ki jih učenci poznajo iz vsakdanjega življenja, glavni cilj pa je, da učenci pri tem predmetu spoznavajo fizikalne zakonitosti in jih znajo tudi preveriti z enačbami in izračuni.

Fizika v srednji šoli in gimnaziji

V srednjih šolah, predvsem pa v gimnazijah je fizika eden od tistih predmetov, ki velja za zelo zahtevnega. Pri tem predmetu namreč ni dovolj le to, da se učenec nauči obravnavano snov, ampak jo mora tudi dobro razumeti, če želi pravilno rešiti naloge na preverjanjih znanja. Na njih se mora marsikdo precej namučiti, da dobi pozitivno oceno, odlične ocene pa so dokaj redke. Treba je namreč obvladati veliko različnih fizikalnih pojmov in področij, ki predstavljajo nadgradnjo osnovnošolskega znanja. Fizika v gimnazijah tako obsega naslednje učne vsebine:

 • merjenje ter pretvorbo količin,
 • premo in krivo gibanje,
 • sila in navor,
 • Newtonovi zakoni in gravitacija,
 • delo in energija,
 • zgradba snovi in temperatura,
 • notranja energija in toplota,
 • električni naboj in električno polje,
 • električni tok,
 • magnetno polje,
 • indukcija,
 • nihanje,
 • valovanje,
 • svetloba,
 • atom,
 • atomsko jedro,
 • astronomija.

atom

Fizika na fakultetah

Fizika se poučuje tudi na različnih naravoslovnih fakultetah, prav tako pa je možen tudi samostojen študij fizike. Z njo se na primer pri študiju srečajo tudi tisti, ki študirajo matematiko, biologijo, biotehnologijo, lesarstvo, gradbeništvo ali podobne naravoslovne smeri. Tisti, ki se odločijo za študij fizike, običajno z njo nimajo težav, vsem ostalim pa pri študiju velikokrat pomagajo inštrukcije fizike.

Inštrukcije fizike

Kaj narediti, če ima učenec težave pri fiziki, snovi res ne razume ali pri preverjanju znanja dobi negativno oceno? Potrebnega bo kar nekaj truda in učenja, da izboljša znanja in ocene, pri čemer si lahko pomaga z razlago, ki jo poišče v učbeniku ali na internetu. Najhitreje in najbolj učinkovito pa mu bodo pri izboljšanju znanja koristile inštrukcije fizike.

Inštrukcije fizike za osnovne šole

V osnovni šoli morajo učenci znati:

 • pretvarjati med merskimi enotami,
 • iz meritev izračunati povprečno vrednost,
 • uporabiti sklepni račun,
 • uporabiti enačbo za računanje hitrosti ali poti,
 • narisati grafe odvisnosti poti od časa, odvisnosti hitrosti telesa od časa itd.,
 • narisati graf raztezka v odvisnosti od sile,
 • izračunati tlak kot količnik sile in ploščine,
 • izračunati gostoto,
 • uporabiti enačbo za izračun kinetične energije,
 • uporabiti enačbe za računanje moči, dela, kinetične energije in spremembe potencialne energije,
 • izračunati upor,
 • razložiti difuzni in zrcalni odboj svetlobe itd.

Iz tega je razvidno, da je snov dokaj zahtevna, zato fizika predstavlja enega od tistih predmetov, s katerimi ima težave največ osnovnošolcev. Marsikateri med njimi ima zato pri fiziki nekoliko slabše ocene ali pa ima težave z razumevanjem snovi, kar lahko privede tudi do težav pri fiziki v nadaljnjih letih šolanja. Zaradi tega se je že v osnovni šoli v primeru težav pametno odločiti za inštrukcije fizike.

Inštrukcije fizike za srednje šole

Fizika je eden od predmetov tudi v gimnazijskem učnem programu, prav tako pa se poučuje tudi na številnih srednjih šolah. Veliko učencev je mnenja, da gre za enega najtežjih predmetov v srednji šoli, tisti, ki jim je fizika všeč, pa gredo marsikdaj nato tudi študirati naravoslovje. Če dijak želi nadaljevati poklicno pot v naravoslovju, potem ga bo fizika verjetno spremljala tudi na fakulteti, zato je zelo pomembno, da ji že v srednji šoli oziroma v gimnaziji posveti čim več pozornosti.

Nekateri profesorji znajo učence zelo dobro navdušiti nad fiziko, kar jim uspeva predvsem z različnimi poskusi, kar je dobra popotnica tako za boljše razumevanje fizikalnih principov in zakonov kot za večjo motivacijo za učenje. Če dijak v šoli te motivacije ne dobi, mu lahko pri tem, da zbere motivacijo in voljo za učenje, učinkovito pomagajo tudi inštrukcije fizike, saj inštruktorji znajo učno snov predstaviti na enostaven in zanimiv način.

Online inštrukcije fizike

Online inštrukcije fizike, ki potekajo preko spleta, predstavljajo najbolj enostavno pot do znanja. Takšne inštrukcije fizike potekajo tako, kot bi potekale v živo, le da vsa komunikacija in interakcija poteka preko video povezave. Pri tem inštruktor uporablja tudi tablico, na katero ob razlagi zapisuje enačbe in izračune, ki se učencu izpisujejo na njegovem zaslonu. Tako lahko delo nemoteno poteka, učenec sledi razlagi in med njo tudi kaj vpraša itd., zaradi česar so takšne online inštrukcije fizike za osnovne ali srednje šole zelo učinkovite in se zanje odloča vedno več učencev.

online inštrukcije fizike

OGLEJTE SI ŠE OSTALE PREDMETE: