Kemija

Kemija je pomembna naravoslovna veda, ki preučuje različne snovi ter njihovo zgradbo in lastnosti. Gre torej za vedo, ki se ukvarja s preučevanjem atomov, molekul, kristalov in drugih oblik snovi, prav tako pa se ukvarja tudi s preučevanjem energetskih sprememb, do katerih prihaja med kemijskimi reakcijami. Dandanes velja za eno najpomembnejših oziroma celo temeljnih ved, ki se pogosto povezuje tudi z drugimi naravoslovnimi znanostmi. Uporablja se na številnih področjih oziroma v veliko različnih industrijskih panogah.

Delimo jo na več disciplin, kot so:

 • anorganska kemija, ki se ukvarja s preučevanjem neorganskih snovi,
 • organska kemija, ki se ukvarja s preučevanjem organskih snovi,
 • biokemija, ki se ukvarja s preučevanjem snovi v živih organizmih,
 • fizikalna kemija, ki se ukvarja s preučevanjem energetskih sprememb in pojavov,
 • analizna kemija. ki se ukvarja s preučevanjem ločevanja, prepoznavanja in kvantificiranja različnih snovi.

Kako se je razvila sodobna kemija?

Kemija se je verjetno razvila iz opazovanja osnovnih procesov, kot je na primer gorenje. Da so snovi sestavljene iz majhnih delcev oziroma atomov, sta sicer trdila že Demokrit in Levkip v 5. stoletju pr. n. š., a je kasneje kar nekaj stoletij obveljala razlaga, da je svet sestavljen zgolj iz štirih oziroma petih elementov. Mnogo kemijskih spojin so odkrili tudi arabski oziroma islamski kemiki, ki so s tem pripomogli k razvoju te vede.

V zgodnjem srednjem veku se je kemija vedno bolj uveljavlja tudi v Evropi, saj so skušali iznajti zdravila proti kugi. Kot znanost pa se je kemija zares začela razvijati šele v 17. in 18. stoletju z odkritjem različnih kemijskih zakonov. Za očeta te vede velja Antoine Lavoisier (1743–1794), kasneje pa je k njenemu razvoju s proizvajanjem naravnih organskih snovi v laboratoriju veliko pripomogel tudi nemški kemik Friedrich Wöhler (1800–1882). Kemija, kot jo poznamo danes, pa ne bi mogla obstajati tudi brez periodnega sistema elementov, ki ga je leta 1869 ustvaril Dimitrij Mendelejev (1834–1907).

kemija

Kemija v osnovni in srednji šoli

Zaradi njene pomembnosti kemija predstavlja enega od temeljnih predmetov tudi v osnovni in srednji šoli. Učenci se pri tem predmetu spoznajo z razumevanjem naravnih procesov in lastnostmi in zgradbo snovi, pa tudi z njihovo soodvisnostjo in uporabo. Prav tako spoznajo tudi različne naravoslovne postopke in metode.

Zahtevano znanje kemije v učnem načrtu za osnovne šole

V učnem načrtu za osnove šole je kemija predstavljena kot svet snovi, zato je poudarek predvsem na spoznavanju različnih snovi in elementov. Učenci pri pouku kemije tako spoznajo atome in ione ter nekatere organske snovi, predstavljen pa jim je tudi periodni sistem elementov, poleg tega pa morajo znati ločevati tudi med kislimi, bazičnimi in nevtralnimi snovmi. Znati morajo napisati tudi nekatere kemijske formule ter spoznavajo osnove kemijske reakcije, ki jih morajo znati tudi razložiti.

Zahtevano znanje kemije v učnem načrtu za srednje šole

Učni načrt pri predmetu kemija je v srednjih šolah in na gimnazijah bolj obsežen kot v osnovnih šolah, pri čemer se obseg poučevanja kemije lahko razlikuje glede na učni program določene srednje šole. Poleg samega učenja o snoveh in naravnih procesih učni program za srednje šole in gimnazije obsega tudi izvajanje poskusov oziroma eksperimentov, zaradi česar kemija postane nekoliko bolj zanimiva kot drugi predmeti. Kljub temu pa kemijski poskusi predstavljajo samo en del pouka pri tem predmetu, saj poleg tega kemija zahteva tudi številne naravoslovno-matematične kompetence. Pri tem predmetu je torej potrebno torej tako razumevanje snovi in ključnih kemijskih pojmov kot znati reševati različne naloge in vaje.

kemijski poizkusi

Inštrukcije kemije za osnovne in srednje šole

Inštrukcije kemije osnovnošolcem ali dijakom pomagajo z nazorno razlago šolske snovi, tako da jo ti resnično razumejo, zaradi česar ni več potrebe po učenju snovi na pamet, hkrati pa inštrukcije pripomorejo tudi k lažjem reševanju nalog in vaj. Za inštrukcije kemije se tako velja odločiti:

 • kot pomoč pri lažjem razumevanju učne snovi,
 • če kemija za učenca predstavlja osovražen predmet in nima motivacije, da bi se je učil,
 • kot pomoč v primeru vrzeli v znanju ali učnih težav,
 • če se v prvem letniku srednje šole ali gimnazije izkaže, da je temeljno znanje pomanjkljivo in ga tako učenec ne more uspešno nadgrajevati,
 • kot pomoč pri utrjevanju znanja,
 • pred pripravo na teste ali druga preverjanja znanja,
 • v primeru slabših ali negativnih ocen pri tem predmetu,
 • kot pomoč pri popravljanju negativnih ocen,
 • kot pomoč pri učenju za popravne izpite.

Inštrukcije kemije sledijo učbeniku in delovnem zvezku, ki ga učence ali dijak uporablja v šoli, tako da so maksimalno prilagojene potrebam učenca in ravni znanja, ki je od njega zahtevana v šoli. Inštruktor na začetku vedno nekaj časa nameni temu, da preveri znanje učenca ter skupaj z njim ponovi osnovne pojme, ki so ključni za razumevanje vse ostale snovi pri tem predmetu. Nato pa sledi reševanje nalog, kakršne učenca čakajo tudi pri preverjanju znanja v šoli. Inštrukcije tako omogočajo, da se učence na preverjanja znanja kar se da najbolje pripravi in tako dobi možnost izboljšanja svojih ocen pri tem predmetu.

Za inštrukcije pri tem predmetu se največkrat sicer odločajo dijaki, ki obiskujejo poklicne, tehniške in strokovne srednje šole, pogosto pa inštrukcije potrebujejo tudi gimnazijci. Med njimi so tako tudi tisti, za katere kemija predstavlja enega od predmetov na maturi, saj inštrukcije kemije lahko pripomorejo k temu, da se bodo lažje in bolje pripravili na maturo ter da bodo na maturi pri tem predmetu dosegli čim več točk. Temu so namenjene posebne inštrukcije, ki so osnovane nekoliko drugače in katerih cilj ni le doseganje minimalne ravni znanja, ampak doseganje zahtevnejših standardov.

Inštrukcije kemije za študente

Kemija pa se poučuje tudi na nekaterih visokih šolah in fakultetah, zato obstajajo tudi inštrukcije kemije za študente. Na njih je pogosto treba najprej obnoviti srednješolsko znanje kemije, saj je to velikokrat že nekoliko pozabljeno, zato ga je treba osvežiti in razjasniti morebitne vrzeli v znanju. Za tem pa se je treba posvetiti specifičnim temam, ki jih mora študent obvladati na kolokviju ali izpitu in ki se razlikujejo glede na to, kakšen program študent obiskuje. Poleg podrobne in jasne razlage pa so inštrukcije kemije namenjene predvsem utrjevanju znanja. Učne snovi je namreč na fakultetah običajno zelo veliko, zato je nadvse pomembno, da študent ne le razume snov, ki so jo obravnavali na predavanjih, ampak vse naučeno tudi dobro utrdi, tako da na kolokviju ali izpitu ne bo imel težav. Program je sicer vedno prilagojen posameznemu študentu in tako pripravljen v dogovoru z njim, saj tako lahko inštrukcije dajo najboljše rezultate.

Inštrukcije kemije online

Učni center Horizont vam nudi inštrukcije tako v svojih prostorih, ki se nahajajo v Ljubljani, kot tudi preko spleta. Inštrukcije tako lahko potekajo v živo ali online, pri čemer si učenec lahko izbere način, ki mu najbolj ustreza. Vsi inštruktorji imajo na voljo tudi vsa potrebna orodja, da lahko inštrukcije enako dobro izvajajo na oba načina, zato bo znanje kemije, ki ga bodo učenci pridobili na tak način, enako, ne glede na to, ali se bodo odločili za inštrukcije v živo ali online.

kemikalije

Oglejte si še ostale predmete: