Ekonomija

Ekonomija je znanstvena veda o delovanju gospodarstva, ki se ukvarja s preučevanjem ekonomskih oziroma gospodarskih pojavov, kot so proizvodnja, distribucija in potrošnja blaga in storitev. Gre za zelo pomembno vedo, ki se ukvarja z upravljanjem razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost tako v domačem kot v svetovnem gospodarstvu. Pri tem preučuje porazdelitev dobrin in potrebo po njih, pa tudi različne vrste gospodarstev in faz gospodarskih dejavnosti, prav tako pa se ukvarja tudi z vprašanjem, kaj je temelj gospodarske učinkovitosti in razvoja, zakaj prihaja do razlik v razvitosti gospodarstva med posameznimi državami ali deli sveta oziroma kateri so najpomembnejši faktorji gospodarske rasti.

ekonomija

Zgodovina ekonomije

Že Babilonci in Stari Grki so se ukvarjali z nekaterimi ekonomskimi pojavi in pojmi, predvsem pa s preučevanjem trgovanja in izmenjave dobrin, s čimer so se veliko ukvarjali, enako pa velja tudi za druge velike imperije na Kitajskem, v Srednji Ameriki in v Mali Aziji, vendar pa se zgodovina ekonomije, kot jo poznamo danes, zares začne šele veliko kasneje.

Pomemben mejnik predstavlja knjiga Bogastvo narodov Adama Smitha, ki je bila na Škotskem napisana leta 1776. To je tudi čas začetka industrijske revolucije, ki je imela velik vpliv na razvoj gospodarstva, prav tako pa je v tem času začel vzpenjati in razvijati tudi kapitalizem.

Še bolj pa se je ekonomija začela razvijati v 19. stoletju, ko so se države celega sveta vedno bolj začele povezovati med seboj in je zaradi tega pospešeno rastla tudi mednarodna trgovina. Po 2. svetovni vojni oziroma po veliki depresiji (svetovni finančni krizi) so se ekonomisti ukvarjali predvsem z vprašanji različnih načinov reševanja gospodarskih težav ter možnosti regulacije gospodarstva z različnimi ukrepi ter ustvarjanjem nove povojne gospodarske ureditve, pri kateri je prišlo do drugačne porazdelitve ekonomskih moči in prevlade ZDA.

Po padcu železne zavese pa se je bilo treba soočiti z gospodarstvom v postindustrijski družbi in z globalizacijo, ki je prinesla številne spremembe pri delovanju gospodarstva. Slednjega je pomembno zaznamovala tudi finančna kriza oziroma recesija leta 2008, kar je vodilo v sprejemanje različnih protikriznih ukrepov, kar v današnjem času zaradi težav v gospodarstvu, ki so jih povzročile pandemija virusa ter različni drugi dejavniki, zopet postaja aktualna tema za preučevanje. Prav tako pa se danes ta veda pogosto ukvarja tudi s tem, kakšne spremembe doživlja kapitalizem in kako bodo različna tveganja in dejavniki vplivali na nadaljnji razvoj gospodarstva v naslednjih letih ali še nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti.

stari kovanci

Veje ekonomije

Ekonomija je veda, ki zajema zelo široko področje, zato se deli na več različnih vej, ki se osredotočajo na posamezne ekonomske specifike, hkrati pa gre tudi za vedo, ki se pogosto povezuje tudi z drugimi znanostmi, kot so na primer sociologija, geografija, zgodovina, antropologija itd.

Mikroekonomija

Mikroekonomija je ena od pomembnih vej ekonomije, ki se ukvarja s preučevanjem podjetij in potrošnikov ter njihovega obnašanja in medsebojne odvisnosti. Mikroekonomija analizira:

 • obnašanje podjetij in potrošnikov,
 • povpraševanje in ponudbo,
 • proizvodnjo in proizvodne stroške,
 • distribucijo na tržišču,
 • ustvarjanje dobička in njegovo razdelitev,
 • oblikovanje cen,
 • tržne strukture,
 • ekonomsko učinkovitost,
 • ekonomiko blaginje in splošno ravnotežje,
 • tržne nepopolnosti.

Makroekomonija

Če se mikroekonomija ukvarja s posameznimi podjetji in potrošniki ter njihovo soodvisnostjo, pa makroekonomija preučuje gospodarstvo kot celoto. Pri tem uporablja, preučuje in analizira:

 • temeljne makroekonomske kazalnike oziroma dejavnike,
 • BDP (bruto domači proizvod),
 • BNP (bruto nacionalni proizvod),
 • skupna potrošnja in zaposlenost,
 • inflacija ali deflacija,
 • varčevanje in naložbe,
 • agregatno povpraševanje in agregatne ponudbe (model AD-AS),
 • model multiplikatorja,
 • makroekonomske politike,
 • denar in obrestno mero (model IS-LM).

Poslovna ekonomija in poslovne finance

Poslovna ekonomija se ukvarja s poslovnimi financami in ustvarjanjem vrednosti (profita) s pomočjo poslovanja in finančnega managementa. Poslovne finance obsegajo vse odločitve, ki so vezane na upravljanje kapitala v podjetju, in sicer:

 • finančno analizo,
 • vrednost denarja v času
 • vrednotenje naložb in vrednostnih papirjev,
 • ocenjevanje tveganja in donosnosti naložb,
 • analiza strukture kapitala,
 • odločanje o investicijah,
 • ocenjevanje denarnega toka,
 • pridobivanje virov financiranja itd.

Študij ekonomije

Študij ekonomije predstavlja precej pogosto izbiro, saj ekonomisti lahko delajo na številnih področjih – tudi na nekaterih vodstvenih pozicijah (direktorji, vodje, managerji itd.). Študij zahteva razumevanje različnih ključnih ekonomskih principov in pojmov, s čimer študenti navadno nimajo težav, kar pa še ne pomeni, da gre za lahek študij, saj ta zahteva veliko discipline, zmožnost analitičnega mišljenja in povezovanja različnega znanja. Predvsem pa se pri ekonomiji uporabljajo tudi različni kvantitativni ekonomski modeli in spremenljivke, ki jih je treba znati izračunati, kar ni vedno lahek zalogaj in pri čemer močno pomaga tudi znanje matematike in statistike. Študij od študenta tako ne zahteva le učenja in razumevanja snovi, ampak mora ta obvladati tudi:

 • analizo grafov,
 • reševanje nalog,
 • obvladovanje matematike in različnih izračunov,
 • obvladovanje osnov statistike in statistične analize.

Študij ekonomije je torej najbolj primeren za tiste študente, ki nimajo težav z matematiko oziroma jim gre njeno razumevanje in reševanje matematičnih nalog dobro od rok, saj jim to znanje lahko pri študiju pride še kako prav. Velikokrat se za študij odločajo tudi študenti, ki so obiskovali ekonomsko srednjo šolo oziroma ekonomsko gimnazijo, saj imajo navadno tako dobro podlago za nadaljnji študij. V primeru, da študent nima podlage iz ekonomskih predmetov ali ima težave z matematiko, pa se je pametno odločiti za inštrukcije, ki so lahko študentom pri študiju in uspešnem opravljanju vseh študijskih obveznosti v veliko pomoč.

Inštrukcije ekonomije

Inštrukcije ekonomije so namenjene študentom, ki se srečujejo s težavami pri razumevanju študijske snovi ali potrebujejo pomoč pri pripravi na kolokvije ali izpite za določen predmet. Inštrukcije največkrat potekajo individualno, saj je to najboljši način – tako jih je namreč možno najbolj prilagoditi posameznemu študentu in njegovim potrebam – za kateri predmet gre, koliko znanja ima, katerega dela snovi ne razume, kaj mu dela težave, koliko časa je na voljo za pripravo na preverjanje znanja itd.

Študenti se sicer za inštrukcije največkrat odločajo zaradi težav pri matematičnih nalogah, ki poleg samega razumevanja snovi zahtevajo tudi veliko vaje. Pogosto pa se zanje odločijo tudi zaradi velikega obsega snovi, ki jo morajo predelati za izpit v precej kratkem času. Tudi v takem primeru inštruktorji znajo uspešno pomagati, saj znajo snov strniti tako, da iz nje študentu pomagajo izluščiti bistvo, vsekakor pa je pametno, da se študent za inštrukcije odloči čim prej. Več časa ko je namreč na voljo za učenje in pripravo na izpit, več znanja je možno pridobiti in doseči tudi boljše rezultate.

Na voljo so inštrukcije:

 • iz uvoda v poslovanje,
 • mikroekonomije,
 • makroekonomije,
 • poslovnih financ,
 • ekonometrije.

Inštrukcije Horizont Ljubljana vam nudijo veliko usposobljenih in zelo potrpežljivih inštruktorjev, ki si za vsakega študenta vzamejo čas in mu uspešno pomagajo nadgraditi raven njegovega znanja. Vse njihove inštrukcije temeljijo na praktičnem delu, torej na reševanju nalog, s kakršnimi se morajo študenti soočiti tudi na kolokvijih in izpitih. Tako se je možno nanje res zelo dobro pripraviti ter doseči tudi lepe ocene.

Online inštrukcije ekonomije

Inštrukcije ekonomije pa lahko potekajo tudi online oziroma preko spleta. Takšne inštrukcije se od tistih v živo razlikujejo le po tem, da študent v stik z inštruktorjem vstopa preko računalnika oziroma na daljavo, sicer pa pri njih študent dobi popolnoma enako podporo inštruktorja kot pri klasičnih inštrukcijah.

Online inštrukcije ekonomije so zelo učinkovite in študenti so običajno nad njimi navdušeni, saj lahko vso potrebno pomoč dobijo kar od doma oziroma preko spleta. Vse, kar morajo storiti, je le to, da obiščejo spletno stran instrukcijehorizont.si, si izberejo predmet, pri katerem potrebujejo inštrukcije, nato pa si izberejo še spletnega inštruktorja in poskrbijo za rezervacijo termina, ki jim najbolj ustreza.

Poučujemo naslednje predmete:

Pri inštrukcijah mikroekonomije in makroekonomije se posvečamo predvsem analizi grafov in reševanju nalog. Zaradi uporabe odvodov in integralov je potrebno kar dobro znanje matematike. Za uspeh pri poslovnih financah je potrebno obvladanje finančne matematike. Osnove statistike obsegajo izračune koeficientov, indeksov ter srednjih vrednosti. Pri statistični analizi pa je snov še nadgrajena s poglavji o normalni porazdelitvi, statističnih domnevah, regresiji in časovnih vrstah.

Na inštrukcijah se posvečamo razlagi in reševanju nalog, tako da je priporočljivo, da študent s sabo prinese naloge, ki jih ne razume. Način dela na inštrukcijah je največkrat tudi reševanje starih izpitov, saj je to najbolj učinkovita priprava na izpit.

OGLEJTE SI ŠE OSTALE PREDMETE: