statistics3V inštrukcijah statistike vam nudimo poučevanje vseh osnovnih statističnih metod, ki se poučujejo na dodiplomski (oz 1. in 2. bolonjski) ravni na slovenskih fakultetah: temeljni statistični pojmi, teorija vzorčenja, relativna števila (strukture, indeksi, statistični koeficienti), frekvenčne porazdelitve, kvantili, osnovne mere in parametri (aritmetična sredina, varianca, standardni odklon, druge srednje mere in mere razpršenosti), normalna in druge oblike porazdelitev, osnove kombinatorike in verjetnosti, slučajne spremenljivke, ocenjevanje parametrov, statistično preizkušanje domnev, linearna in multipla linearna regresija, kontingenca in asociacija, osnove časovnih vrst. Po želji poučujemo tudi zahtevnejše statistične metode, kot so: multivariantna analiza (faktorska analiza, razvrščanje v skupine, metoda glavnih komponent, diskriminantna analiza), logistična regresija, analiza preživetja, različne druge oblike regresijske analize (generalizirana metoda najmanjših kvadratov, instrumentalne spremenljivke, metoda najmanjšega verjetja, GMM, nelinearni modeli, simultane enačbe, metode analize panelnih podatkov in časovnih vrst), polparametrični in neparametrični testi in regresije.

enterpriseInštrukcije statistike predlagamo takrat, ko ste pred preizkusom znanja (kolokvijem, izpitom) na svoji fakulteti ali ko se srečujete s statističnimi problemi pri pisanju svojih seminarskih, diplomskih ali magistrskih nalog. Za celovito obravnavo predmeta predlagamo pričetek inštrukcij vsaj dva do tri tedne pred izpitom.

Inštrukcije potekajo v seriji srečanj, ki praviloma trajajo po dve šolski uri. Inštruktor vam bo razložil snov, nakar boste skupaj z njim reševali naloge in primere izpitov. Zaželeno je, da na inštrukcije prinesete čim več relevantnega gradiva pri izpitu oz. seminarski/diplomski/magistrski nalogi, saj se predmeti po fakultetah precej razlikujejo med seboj, na tak način lahko delo poteka lažje in bolj učinkovito. Zaželeno je tudi, če prinesete na uro tudi kalkulator in zvezek.

Inštrukcije statistike so pomembne, da na njih predelate snov, ki je morda na predavanjih niste razumeli ali ste jo iz kakršnih koli razlogov izpustili; da predelate in rešite naloge, ki vam morda povzročajo težave; da utrdite snov pred izpitom oz. kolokvijem; da rešite statistične probleme, pri katerih se morda ustavlja delo na vaši zaključni nalogi.

OGLEJTE SI ŠE OSTALE PREDMETE: