bad_economicsV inštrukcijah tega predmeta vam nudimo poučevanje osnov mikroekonomije, ki se poučuje na dodiplomski (oz 1. in 2. bolonjski) ravni na slovenskih fakultetah: razmišljati kot ekonomist, osnove povpraševanja in ponudbe, obnašanje potrošnikov, posameznikovo in tržno povpraševanje, proizvodnja, proizvodni stroški, cene in optimalna proizvodnja v popolni konkurenci, neoklasično in druge vrste podjetij, monopol, monopolistična konkurenca, oligopol, kartel, trg proizvodnih dejavnikov, trg dela, kapitala in zemlje. Po želji nudimo tudi inštrukcije zahtevnejše mikroekonomije, kot je: uporaba nekaterih zahtevnejših mikroekonomskih konceptov (funkcija koristnosti, posredna funkcija koristnosti, funkcija stroškov, kompenzirajoči in ekvivalenčni presežek, enačba Slutskega, Royeva identiteta), analiza javnih dobrin (eksternalije, neizključljivost, nerivalskost), organizacija in struktura trga (cenovna diskriminacija in cenovne strategije, tržna moč, viri tržne moči, asimetrične informacije), modeli principala in agenta, teorija pogodb, teorija iger.

Inštrukcije mikroekonomije predlagamo takrat, ko ste pred preizkusom znanja (kolokvijem, izpitom) na svoji fakulteti ali ko se srečujete z mikroekonomskimi problemi pri pisanju svojih seminarskih, diplomskih ali magistrskih nalog. Za celovito obravnavo predmeta predlagamo pričetek inštrukcij vsaj dva do tri tedne pred izpitom.

Inštrukcije potekajo v seriji srečanj, ki praviloma trajajo po dve šolski uri. Inštruktor mikroekonomije vam bo razložil snov, nakar boste skupaj z njim reševali naloge in primere izpitov. Zaželeno je, da na inštrukcije prinesete čim več relevantnega gradiva pri izpitu oz. seminarski/diplomski/magistrski nalogi, saj se predmeti po fakultetah precej razlikujejo med seboj, na tak način lahko delo poteka lažje in bolj učinkovito. Zaželeno je tudi, če prinesete na uro tudi kalkulator in zvezek.

Inštrukcije mikroekonomije so pomembne, da na njih predelate snov, ki je morda na predavanjih niste razumeli ali ste jo iz kakršnih koli razlogov izpustili; da predelate in rešite naloge, ki vam morda povzročajo težave; da utrdite snov pred izpitom oz. kolokvijem; da rešite mikroekonomske probleme, pri katerih se morda ustavlja delo na vaši zaključni nalogi.