Analyzing financial dataV inštrukcijah tega predmeta vam nudimo poučevanje osnov poslovne in finančne matematike, ki se poučuje na dodiplomski (oz 1. in 2. bolonjski) ravni na slovenskih fakultetah: matematična logika, množice, relacije in preslikave, zaporedja in vrste, determinante, matrike, sistemi linearnih enačb, vektorski prostori, linearne preslikave, model Leontijeva, funkcije, diferencialni račun, Taylorjeva vrsta, analiza funkcij, integrali, uporaba odvoda in integrala v ekonomiji, kombinatorika, osnove verjetnostnega računa, pogojna verjetnost in dvofazni poskusi, Bernoullijev obrazec, Pascalov obrazec in nekatere aproksimacije, slučajne spremenljivke, limitni izreki, finančna matematika (navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun, konformna in relativna obrestna mera, anuitete, redukcijski termin, naobrestenje in razobrestenje, neto sedanja vrednost, itd.). Po želji nudimo tudi inštrukcije uporabe zahtevnejših matematičnih metod v ekonomiji, kot so optimizacijski problemi (uporaba Lagrangeove funkcije, Hamiltonove funkcije in Bellmanovih enačb), komparativna statika, diferencialne in diferenčne enačbe, zahtevnejše metode linearne algebre, zahtevnejše metode matematične analize.

Inštrukcije poslovne matematike predlagamo takrat, ko ste pred preizkusom znanja (kolokvijem, izpitom) na svoji fakulteti ali ko se srečujete z matematičnimi problemi pri pisanju svojih seminarskih, diplomskih ali magistrskih nalog. Za celovito obravnavo predmeta predlagamo pričetek inštrukcij vsaj dva do tri tedne pred izpitom.

Inštrukcije potekajo v seriji srečanj, ki praviloma trajajo po dve šolski uri. Inštruktor poslovne matematike vam bo razložil snov, nakar boste skupaj z njim reševali naloge in primere izpitov. Zaželeno je, da na inštrukcije prinesete čim več relevantnega gradiva pri izpitu oz. seminarski/diplomski/magistrski nalogi, saj se predmeti po fakultetah precej razlikujejo med seboj, na tak način lahko delo poteka lažje in bolj učinkovito. Zaželeno je tudi, če prinesete na uro tudi kalkulator in zvezek.

Inštrukcije poslovne matematike so pomembne, da na njih predelate snov, ki je morda na predavanjih niste razumeli ali ste jo iz kakršnih koli razlogov izpustili; da predelate in rešite naloge, ki vam morda povzročajo težave; da utrdite snov pred izpitom oz. kolokvijem; da rešite matematične probleme, pri katerih se morda ustavlja delo na vaši zaključni nalogi.

5/5 - (10 glasov)