60407211Slovenščina kot učni predmet v osnovni in srednji šoli zajema dve ravni, pouk književnosti in pouk slovnice, poleg tega pa se učenci učijo tudi pisanja različnih vrst spisov, dijaki pa esejev – bodisi razpravljalnih ali interpretativnih. Ob koncu osnovne šole učenci svoje znanje slovenščine preverijo na nacionalnih preizkusih znanja, v srednji šoli pa se dijaki udeležijo poklicne oziroma splošne mature, v okviru katerih se znanje slovnice preverja ob razčlembi neumetnostnega besedila, znanje književnosti pa na ustnem delu mature. Na poklicni maturi je treba napisati tudi vodeno oziroma samostojno interpretacijo na izbrani odlomek, na splošni maturi pa razpravljalni oziroma interpretativni esej na vnaprej določena literarna besedila.

Inštrukcije slovenščine so potrebne, ko učenci ali dijaki na katerem koli področju (slovnica, književnost ali pisanje spisa oziroma eseja) naletijo na težavo, ki je sami ne znajo ali ne morejo rešiti. Pri slovnici in književnosti je največja težava učencev in dijakov po navadi luknja v znanju določene snovi, ki se potem povečuje in poglablja, saj se nova snov večinoma navezuje na prejšnjo. Ker pri pouku snovi morda niso dobro razumeli ali so bili odsotni od pouka, sami težko nadoknadijo manjkajočo snov. V takem primeru je smiselno poiskati strokovno pomoč, v okviru katere se učencu oziroma dijaku snov razloži, dobijo pa tudi vaje, ki jih najprej rešujejo pod vodstvom učitelja, nato pa tudi sami, doma. Smiselnih je več obiskov inštrukcij, kjer se vsakič pregleda delo, ki so ga učenci oziroma dijaki opravili doma, ter preveri, če je znanje res usvojeno in naučeno.

shutterstock_111870305Glede pisanja spisov in esejev velja podobno, s tem da je po navadi potrebnega malo več pogovora med učencem oziroma dijakom in učiteljem, da se natančno ugotovi, kje je vrzel v znanju pisanja pisnega izdelka. Razlogov je lahko namreč več, od pravopisnih, slogovnih ali slovničnih napak, do nepoznavanja vsebine zahtevanih literarnih del, nepoznavanja pravil strukture eseja itd.

Inštrukcije slovenščine po izkušnjah zelo skrajšajo čas pri iskanju odgovorov na različna slovnična in literarna vprašanja in pri zapolnjevanju vrzeli v znanju učne snovi, pri ponavljanju snovi pred šolskimi testi in preverjanji znanja ter pred maturo, a samo v primeru, da se z delom začne pravočasno in ne na primer en dan pred izpitom. Inštrukcije same prav tako ne morejo nadomestiti lastnega dela, ki ga morajo opraviti učenci oziroma dijaki na podlagi razložene snovi; so samo začetna pomoč, nato pa je potrebnega tudi veliko lastnega dela in učenja, ki se sproti preverja z rednim obiskom inštrukcij.